Algemene Ledenvergadering

48ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van TV Rhelico nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de 48ste Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in het clubhuis van TV Rhelico op Maandag 21 januari 2019 om 20.00 uur.

Op de ALV zal het bestuur een overzicht geven van de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2019. Tevens wordt inzicht gegeven in de (gezonde) financiële situatie van de Vereniging en ligt de begroting van 2019 ter goedkeuring voor (inclusief het vaststellen van de contributie).

Agenda:

 1. Welkom en opening

 2. Ingekomen stukken

  Eventuele stukken en mededelingen ontvangt het bestuur graag uiterlijk 14 januari 2019 via [email protected]

 3. Goedkeuring Notulen van de 47e ALV d.d. 22.01.2018

 4. Beleidsplan/plannen TV Rhelico

 5. Jubileumsjaar: hoe gaan we daar samen een leuk feestje van maken?

 6. Verslag secretariaat

 7. Verslag Technische Commissie/Jeugd Commissie*

 8. Verslag Barcommissie

 9. Financieel verslag 2018 incl. begroting 2019 door penningmeester (a.i)*

 10. Vaststellen contributie 2019

 11. Verslag kascommissie.

 12. Benoeming nieuwe leden kascommissie

 13. Verslag Onderhoudscommissie

 14. Verslag Sponsorcommissie

 15. Dankwoord voor aftredende commissieleden/ bestuursleden

 16. Verkiezing bestuursleden.

  Volgende bestuursleden zijn aftredend:

  Anton van Gelderen - penningmeester stelt zich niet meer beschikbaar Melanie Verbeek - secretaris stelt zich opnieuw beschikbaar

 17. Kandidaten voor de functie penningmeester 14 januari 2019 aanmelden via [email protected]

18. Rondvraag en sluiting
* Deze verslagen verschijnen in de Bundel Linge na de ALV.

Het bestuur is op zoek naar een vijfde bestuurslid. Ben je enthousiast om samen met het bestuur, commissies en leden de liggende en nieuwe taken enthousiast op te pakken en denk je graag mee over het beleid binnen de vereniging, meld je dan aan bij het bestuur.