Lidmaatschap

TV Rhelico is een actieve vereniging - met zo'n 350 leden verdeeld over jeugd, senioren en veteranen. Nieuwe leden zijn altijd welkom! Hieronder vind je meer informatie over het lidmaatschap en onze vereniging. Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan vooral contact op met één van de bestuursleden. Wil je meteen inschrijven? Meld je dan hier direct aan! 

Voordelen van het lidmaatschap van onze vereniging:

 • Spelen op kunstgrasbanen, wat betekent dat er bijna altijd getennist kan worden.
 • Lid zijn van een vereniging waar het gehele jaar door gespeeld kan worden en waar het gehele jaar door van alles wordt georganiseerd. 
 • Trainingsmogelijkheden voor jong en oud. De trainingen bij onze vereniging worden verzorgd door Tennisschool Veelberh. Xander Veelbehr verzorgt, samen met Carlo Gordijn, de tennislessen bij T.V. Rhelico, je kunt hem bereiken op: 06-52474540.
 • Genieten op een prachtig onderhouden tennispark en clubhuis waar het zowel ’s zomers als ’s winters goed toeven is.  

Aanmelden als nieuw lid van TV Rhelico

Het park heeft zes verlichte kunstgrasbanen, waarop bijna het gehele jaar gespeeld kan worden. De kantine is in eigen beheer en wordt gerund door de leden zelf. Dit houdt in dat je 2x per jaar ingedeeld wordt voor een avondje bardienst. Als je lid wordt krijg je hier meer informatie over en hoor je ook hoe je deze bardiensten in kunt plannen.

Type lidmaatschap Betaling voor 15-03-2020
Senioren €  141,60
Junioren €   78,50
Student  €   78,50
Afkoop bardienst (2x) €   50,00
Inschrijfgeld nieuw lid €   23,00

Opzeggen schriftelijk voor 1 december. 

Inning Contributie
De contributie wordt in maart automatisch geïncasseerd. Indien het niet lukt de contributie te innen, zal nogmaals een verzoek door de penningmeester worden gedaan om te betalen. Daarna kan door de vereniging een incassobureau worden ingeschakeld.

Toelichting inschrijfformulier

 1. Je dient de machtiging voor automatische incasso volledig in te vullen en te ondertekenen voor het innen van de jaarlijkse contributie
 2. De jaarlijkse contributie wordt in maart geïnd. 
 3. In het eerste jaar wordt contributie betaald naar rato van het aantal nog te spelen maanden van betreffend jaar, te beginnen met de maand waarin u uw KNLTB-ledenpas ontvangt. Hierover krijg je bericht zodra de inschrijving is verwerkt. Het bedrag over het eerste jaar wordt door de leden zelf per bank overgemaakt; in het eerstvolgende jaar gaat de incasso gelden.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt €23,-
 5. Seniorleden zijn zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.  Juniorleden zijn zij die bij aanvang van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden voor 1 december met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzegging dient schriftelijk (of per E-mail) te gebeuren bij de ledenadministratie.
 7. Bij te late opzegging van het lidmaatschap blijft de contributie voor het gehele nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervan op grond van redelijkheid en billijkheid in individuele gevallen dispensatie verlenen. 
 8. Via regelmatige nieuwsberichten per e-mail, de website, de bundellinge, het versturen van uw contributiefactuur en de aankondigingen in het clubhuis houden we u op de hoogte van de actualiteiten bij T.V. Rhelico. Voor de correspondentie met de leden ontvangen we graag een actueel e-mailadres, welke slechts voor intern gebruik wordt vrijgegeven.

Kamer van Koophandel: 11030997
Rabobank: NL90RABO0313121516