Parkreglement

Baanreglement Tennisvereniging Rhelico

1.  Het tennispark is het gehele jaar geopend (zie ‘Tennissen bij winterse omstandigheden’).
2.  Ieder lid ontvangt na betaling van de contributie een KNLTB ledenpas. De pas dient als bewijs van lidmaatschap van TV Rhelico en geeft tevens toegang tot het clubhuis en keuken.
3.  Dit reglement is zowel van toepassing op tennis als padel. Er is geen onderscheid tussen beide activiteiten anders dan specifiek vermeldt.
4.  Parkeren van voertuigen dient uitsluitend te geschieden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leden die gedurende de avond bardienst draaien.
5.  Voor de duur van het uit - en inladen van de auto is het toegestaan om het voertuig naast het clubgebouw te parkeren.
6.  Het bestuur is niet aansprakelijk voor verloren gegane of in het ongerede geraakte eigendommen van leden en bezoekers.
7.  Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor de schade door hem/haar, zijn/haar kinderen en/of introducés veroorzaakt aan roerende en onroerende goederen binnen het tennispark.
8.  Ieder lid is medeverantwoordelijk voor de orde en netheid van het tennispark en het in stand houden hiervan.
9.  Het betreden van de banen is slechts toegestaan met tennisschoenen en in gepaste tenniskleding. Voorts dient men zich te houden aan het afhangreglement.
10. Voor het douchen/omkleden staan de kleedruimten ter beschikking.
11. Alle zaken op en om de banen worden behartigd door de Technische Commissie  (T.C.) en/of de Onderhoudscommissie (O.C). Dit zijn tevens de commissies bij wie klachten of voorstellen omtrent de banen kunnen worden gemeld.
12. Spelen op de speeltoestellen gebeurt onder verantwoordelijkheid van ouders/ of verzorgers.
13. Honden dienen te zijn aangelijnd.

Baanreservering

Voor het reserveren van banen geldt een bindend afhangreglement, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

Afhangreglement
1.  Afhangen is verplicht.
2.  De speelduur voor een enkelspel bedraagt 30 minuten en voor een dubbelspel 45 minuten.
3.  Mocht u een baan hebben afgehangen en de gelegenheid hebben om van meer speeltijd gebruik te maken dan de afgehangen periode van 30 c.q. 45 minuten, dan dient u uw eerste reservering in stand te laten.
4.  Bij het bezet zijn van alle banen, moet die baan afgehangen worden, waarvan de reguliere speeltijd het eerst verstrijkt, respectievelijk  het langst verstreken is.
5.  Bij drukte dient er gedubbeld te worden.
6.  Binnen de hiervoor geldende regels heeft competitie of door de club georganiseerde evenementen voorrang.
7.  Junioren mogen na 20.00 uur slechts onder begeleiding van een seniorlid spelen.
8.  Bij verlies van uw KNLTB ledenpas dient u zo spoedig mogelijk, maximaal 48 uur nadat het verlies is ontdekt, hiervan melding te maken bij de ledenadministratie. Voor een noodpas wordt een bedrag van € 5 in rekening gebracht.
9.  Het bestuur is bevoegd uw KNLTB ledenpas in te nemen. Dit kan geschieden in die gevallen waarin, na waarschuwing, duidelijk sprake is van herhaaldelijk onsportief gedrag.    

Baanindeling
1.  Gedurende het lesseizoen zullen er 2 tennisbanen en 1 padelbaan beschikbaar zijn voor de training. Op het digitale afhangbord (en website) kunt u zien welke banen gereserveerd zijn voor de lessen. Ook is het incidenteel mogelijk dat er een extra tennisbaan of padelbaan voor lessen gebruikt wordt. TV Rhelico heeft veel lesnemende leden en ons beleid is erop gericht om ieder lid les te kunnen aanbieden.
2.  Bij activiteiten die georganiseerd worden onder verantwoordelijkheid van de club, verdeelt de T.C./Jeugd Commissie (J.C.) deze activiteiten over de verschillende banen. Dit houdt in dat de T.C/J.C het recht heeft om alle banen in te zetten gedurende competities en overige activiteiten.  

Tennissen bij winterse omstandigheden op TV Rhelico
TV Rhelico heeft 6 kunstgrasbanen en 2 padelbanen. Om de banen in goede conditie te houden heeft het bestuur enkele regels opgesteld om tijdens winterse perioden de banen bespeelbaar te houden.
1.  De banen mogen niet bespeeld worden indien het ’s nachts of overdag harder vriest dan 10 graden Celsius.
2.  Alleen in overleg met de O.C. mogen de banen sneeuw of ijsvrij worden gemaakt.  Indien het ’s nachts of overdag harder vriest dan 5 graden Celsius is het sneeuw of ijsvrij maken van de banen verboden, dit om onherstelbare beschadigingen van de banen te voorkomen.
3.  Het bestuur bepaalt in overleg met de O.C. of de banen bespeelbaar zijn.
4.  Nooit mag een lid zelf en naar eigen inzicht een baan prepareren. (Zo mag er bijvoorbeeld nooit zout worden gebruikt.)
5.  Indien banen onbespeelbaar zijn, dan zal dit te zien zijn op het afhangbord en op de website.

Tennislessen
Als hier ‘tennisleraar’ geschreven is wordt hiermee zowel padel- en/of tennisleraar/ tennislerares bedoeld. De aangewezen lesbanen zijn de banen 3 en 4, maar het kan voorkomen dat de les op een andere baan plaatsvindt. De tennisleraar heeft in dit geval de wijziging afgestemd met het bestuur.  

Introducé
1.  Niet-leden mogen alleen spelen na betaling van € 10,- introductiekosten per dag. En alleen in het bijzijn van een TV Rhelico lid. De introductiekosten worden voldaan via het kassasysteem achter de bar.
2.  Het aantal introducees per lid is beperkt tot 1.
3.  Een betaalde introducé heeft dezelfde (speel) rechten en – plichten als gewone leden.
4.  Het bestuur is gerechtigd het aantal introducés te beperken, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
5.  Het bestuur zal, indien zulks noodzakelijk blijkt, een limiet stellen voor het aantal dagen dat een niet-lid middels een introducé-regeling wordt toegelaten.

Verlichting / Alarm / Verwarming
1.  Elke speler die gebruik heeft gemaakt van de verlichting is verplicht deze na afloop te doven, tenzij er nog anderen aanwezig zijn.
2.  De persoon dit het laatst het park verlaat, is ook verplicht de lichten te doven, de terrasverwarming uit te zetten, het ALARM in te schakelen en het clubhuis af te sluiten. (De bediening van het alarm en de terrasverwarming is recht tegenover de deur waar men binnenkomt.)
3.  De centrale verwarmingsinstallatie is te bedienen door een tijdklok naast de keukendeur. De werking van het systeem staat uitgelegd.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. De genomen beslissingen worden zo snel mogelijk aan de leden gerapporteerd met vermelding in de eerstvolgende BundeLinge en op de website. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 345 682 898

Adres

Boutensteinseweg 2a
4156 JZ Rumpt

KVK-nummer

11030997