Parkreglement

Baanreglement Tennisvereniging Rhelico

 1. Het tennispark is het gehele jaar geopend (onvoorziene weersomstandigheden voorbehouden, zie ‘Tennissen bij winterse omstandigheden’).
 2. Ieder lid ontvangt na inschrijving en betaling van de contributie een KNLTB-pas dat dient als bewijs van lidmaatschap.
 3. Parkeren van auto’s, fietsen en bromfietsen dient uitsluitend te geschieden op het daarvoor bestemde parkeerterrein. Voor de duur van het uit - en inladen van de auto is het toegestaan om het voertuig naast het clubgebouw te plaatsen. Voorts wordt een uitzondering gemaakt voor het lid dat gedurende de avond bardienst heeft.
 4. Honden dienen aan de lijn te worden gehouden.
 5. Het bestuur is NIET aansprakelijk voor verloren gegane of in het ongerede geraakte eigendommen van leden.
 6. Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor de schade door hem/haar, zijn/haar kinderen en/of introducés veroorzaakt aan roerende en onroerende goederen binnen het tennispark.
 7. Ieder op het tennispark aanwezig lid is mede verantwoordelijk voor de orde en netheid van het tennispark en het in stand houden hiervan.
 8. Het betreden van de banen is slechts toegestaan met tennisschoenen (dit ter voorkoming van beschadiging aan de banen) en in gepaste tenniskleding. Voorts dient men zich te houden aan het afhangreglement.
 9. Voor het omkleden en douchen staan de kleedkamers dagelijks ter beschikking.
 10. Alle zaken op en om de banen worden behartigd door de T.C. (Technische Commissie) en of de Onderhoudscommissie. Dit zijn tevens de instanties bij wie klachten of voorstellen kunnen worden gedeponeerd omtrent alle baanzaken.
 11. Spelen op de speeltoestellen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

Baanreservering

Voor het reserveren van banen geldt een bindend afhangreglement, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

Afhangreglement

 1. Afhangen is verplicht.
 2. De speelduur voor een enkelspel bedraagt 30 minuten en voor een dubbelspel 45 minuten.
 3. Mocht u een baan hebben afgehangen en de gelegenheid hebben om van meer speeltijd gebruik te maken dan de afgehangen periode van 30 cq 45 minuten, dan dient u uw eerste reservering in stand te laten.
 4. Bij het bezet zijn van alle banen, moet die baan afgehangen worden, waarvan de reguliere speeltijd het eerst verstrijkt, resp. het langst verstreken is.
 5. Bij drukte dient er gedubbeld te worden.
 6. Binnen de hiervoor geldende regels heeft competitie voorrang.
 7. Junioren mogen na 20.00 uur slechts onder begeleiding van een seniorlid spelen.
 8. Bij verlies van uw pas dien je zo spoedig mogelijk een noodpas te halen bij de ledenadministratie. Hiervoor wordt een bedrag van € 5 in rekening gebracht.
 9. Het bestuur is als enige bevoegd tot verhangen, verwijderen en/of tijdelijk innemen van KNLTB-pasjes. Dit laatste kan geschieden in die gevallen waarin, na waarschuwing, duidelijk sprake is van herhaaldelijk onsportief gedrag.      

Baanindeling

 1. Gedurende het lesseizoen zullen er 2 banen beschikbaar zijn voor de training. Op het digitale afhangbord (en website) kunt u zien welke banen gereserveerd zijn voor tennisles. Ook is het incidenteel mogelijk dat een derde lesbaan gebruikt wordt. TV Rhelico heeft veel lesnemende leden en ons beleid is er op gericht om iedereen tennisles te kunnen aanbieden.  
 2. Bij tennisactiviteiten die georganiseerd worden onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie (T.C.), verdeelt de T.C. deze activiteiten over de verschillende banen. Dit houdt onder andere in, dat de Technische Commissie het recht heeft om alle banen in te zetten gedurende de competitie alsmede tijdens eventuele overige activiteiten zoals clubkampioenschappen, het open toernooi of andere activiteiten.  

Tennissen bij winterse omstandigheden op TV Rhelico

TV Rhelico is in het bezit van 6 kunstgrasbanen op een harde onderlaag van asfalt. Deze onderlaag stelt ons in staat om langer door te tennissen bij vries-en dooiperioden dan op soortgelijke banen met lava-ondergrond. Echter, om de kunstgrasmat in goede conditie te houden heeft de Technische Commissie (TC) enkele regels opgesteld in de omgang tijdens winterse perioden. De meeste regels worden reeds jaren toegepast. Ze staan hierbij op papier en scheppen, ook voor nieuwkomers, duidelijkheid.  

 1. De kunstgrasmat mag niet bespeeld worden indien het ’s nachts of overdag harder vriest dan 10 graden Celsius.
 2. De kunstgrasmat wordt niet vrij gemaakt van sneeuw of gladheid indien het ’s nachts of overdag harder vriest dan 5 graden Celsius. De grassprieten kunnen afbreken indien dit wel gebeurt.
 3. Alleen leden van de technische commissie (TC) of daartoe aangewezen personen mogen een baan vrij van sneeuw maken. Dit om schade door scherpe voorwerpen (schuivers) zoveel mogelijk te beperken. Nooit mag een lid zelf en naar eigen inzicht een baan prepareren en nooit mag er zout op het kunstgras gebruikt worden.
 4. Indien banen onbespeelbaar zijn dan zal dit te zien zijn op het afhangbord in het clubhuis en ook via de website vanuit huis (na inloggen).

Tennislessen tijdens winterse omstandigheden

Als hier ‘tennisleraar’ geschreven is wordt hiermee zowel tennisleraar als tennislerares bedoeld. Bij vorst proberen de tennisleraren om zo veel mogelijk tennislessen toch plaats te laten vinden. Zij zijn hierbij echter gebonden aan de regels zoals hierboven beschreven. De tennisleraar communiceert het wel of niet doorgaan van een les met het lesnemende lid zelf. Indien een tennisleraar van de TC, de lesbanen 3 en 4 mag vrijmaken van sneeuw, mag de lesser hem/haar vergezellen in deze ruimwerkzaamheden. De aangewezen lesbanen zijn baan 3 en 4 maar het kan voorkomen dat de les op een andere baan plaatsvindt, bijvoorbeeld als een andere baan door betere bezonning reeds sneeuwvrij is. De tennisleraar heeft in dit geval de wijziging afgestemd met de TC.

Introducé

 1. Niet-leden zijn slechts gerechtigd te spelen, tezamen met een lid, na betaling van € 5,- introductiekosten per dag.
 2. Een betaalde introducé heeft dezelfde (speel) rechten en – plichten als gewone leden.
 3. Het bestuur/TC is gerechtigd het aantal introducés te beperken, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 4. Het bestuur zal, indien zulks noodzakelijk blijkt, een limiet stellen voor het aantal dagen dat een niet-lid middels een introducé-regeling wordt toegelaten.

Verlichting / Alarm / Verwarming

 1. Elke speler die gebruik heeft gemaakt van de verlichting is verplicht deze na afloop te doven, tenzij er nog anderen aanwezig zijn.
 2. De persoon dit het laatst het park verlaat, is ook verplicht de lichten in het clubhuis te doven, het ALARM in te schakelen en het clubhuis af te sluiten.
 3. De centrale verwarmingsinstallatie is te bedienen door een knop naast de keukendeur. Middels een tijdklok is de verwarmingsperiode in te stellen. De werking van het systeem staat uitgelegd.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist in eerste instantie het bestuur. De genomen beslissingen worden zo snel mogelijk aan de leden gerapporteerd met vermelding in de eerstvolgende BundeLinge en op de website.